Výhody

 • jednoduchá a rýchla montáž

 • nízka hmotnosť debnenia

 • vysoká variabilita

 • aj pre viacpodlažné objekty

 • odolnosť proti vlhkosti

 • bez oddebňovania

 • bez nutnosti povrchových úprav

 • rovný základ pre jednoduché založenie muriva (prvého radu)

 • jednoduché vloženie potrebnej betonárskej výstuže

Fotogalerie

POUŽITIE:

 • Debnenie základov

 • Debnenie suterénneho muriva

 • Výstavba oporných stien

 • Debnenie podmúroviek

 • Steny nádrží a bazénov

PRACOVNÝ POSTUP:

Pre debnenie základov využijeme dosky Velox. Debnenie vykonávame od rohov celou doskou. Prírezy dopĺňame uprostred steny debnenia. Odporúčame začať od najvyššieho rohu a ostatné rohy prvého radu výškovo prispôsobiť do roviny. Na dosku Velox sa nasadia jednostranné spony. Prvá spona je vo vzdialenosti hrúbky základov plus cca 50 mm. Nasledujúce spony nasadíme v pravidelných rozostupoch cca po 250 mm. Dosku VELOX uložíme na betónovú pätku. Do vnútorneho radu vložíme dosku VELOX a usadíme do roviny. Vonkajšie a vnútorné dosky VELOX budú tvoriť väzbu min. podľa hrúbky základov. Vyrovnanie rohov z dosiek VELOX do roviny odporúčame vykonať suchou betónovou zmesou v miestach umiestnenia spôn. Rohy spevníme pomocou klincov či skrutiek. Výškové osadenie rohov prekontrolujeme pomocou nivelačného prístroja či vodováhy. Potom pokračujeme v debnení stien pri dodržiavaní väzby a kontrole výškového osadenia.
Štandardná výška dosiek Velox je 500 mm. Výšku debnenia môžeme prispôsobiť rozmerovo upravenou doskou VELOX na výšku základov podľa projektu. Rozmerovo upravenú dosku VELOX dávame na posledný rad debnenia základov.
Napojenie ďalších radov dosiek sa vykonáva pomocou obojstranných spôn. Ukončenie debnenia je možné vykonať pomocou stropných spôn, prípadne pomocou jednostrannych spôn. Použitie stropných spôn s okom využijeme pre rozdielne výšky vonkajších a vnútorných dosiek VELOX k vytvoreniu debnenia pre výšku základovej dosky.
Vyššiu výšku vonkajšej dosky VELOX využijeme pre debnenie základovej dosky. V jednom kroku vytvoríme debnenie pre základ i pre základovú dosku.
Pri šírke základov > 300 mm odporúčame uprostred každej dosky VELOX inštalovať ťahovú sponu. Ťahové spony vkladáme do dosky VELOX pred betonážou. V prípade malej šírky výkopu si ťahové spony pripravíme do predvŕtaných otvorov v doske VELOX ešte před ich uložením do výkopu.
Ak je projektom predpísaná oceľová výstuž základov, tú vkládáme postupne medzi debnenie. V prípade použitia KARI sietí, tie vkladáme na začiatku a debniace spony VELOX priťahujeme jednotlivými okami siete.
Betonáž vykonávame postupne po vrstvách. Pri prvom liatí betónu odporúčame kontrolovať usadenie dosiek VELOX, ktoré možno v tejto fáze ešte korigovať.

Pre ľahšiu a rýchlejšiu montáž si môžeme z dosiek VELOX vyrobiť prípravok na debnenie pätky základov. Rozmer a tvar prípravku určí projekt. Príklad je uvedený na obrázku a v detailoch.
Prípravok vložíme do pripraveného výkopu (na štrkové lôžko) a zalejeme betónom. Výškové porovnanie zistíme vzájomným prepojením prípravkov.

Soubory ke stažení